Inhoudsopgave

Wijziging Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Wijziging Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-18-p20-SC68715.html

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 38, tweede lid, en 39a van de Ziektewet en 34a, eerste lid, 71a, en 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar;

Besluit:

Artikel I Wijziging Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

De Beleidsregels beoordelingskader poortwachter1) worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de beoordeling van de door werkgever en werknemer geleverde reïntegratie-inspanningen als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet, het beoordelingskader zoals vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

B

Aan de bijlage wordt een hoofdstuk toegevoegd, luidende:

Werknemers met een tijdelijk arbeidscontract

Zie website voor volledige tekst:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-18-p20-SC68715.html