AKC onderzoekprogramma en werkwijze

Het AKC heeft een onderzoekprogramma “Professionalisering Arbeidsdeskundig handelen” dat zich richt op het totale werkveld van de arbeidsdeskundigen. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) definieert dat werkveld met de driehoek Mens - Werk - Inkomen. Het AKC werkt op basis van het principe dat de activiteiten uitgevoerd worden met een grote betrokkenheid van individuele arbeidsdeskundigen. Het AKC is het kenniscentrum van de beroepsgroep, activiteiten worden samen met arbeidsdeskundigen uitgevoerd en zijn gebaseerd op behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen. Het AKC verwacht van onderzoekers, dat zij bereidt en in staat zijn om in de opzet en uitvoering van onderzoek een praktische invulling geven aan deze uitgangspunten.


Doel van het onderzoek programma
Het onderzoekprogramma “Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen” (PAH) moet arbeidsdeskundigen faciliteren bij:

  1. Het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van hun werkzaamheden in de verschillende werkvelden binnen de driehoek Mens – Werk – Inkomen
  2. Het als beroepsgroep zelf ontwikkelen van kennis en handvatten voor het eigen handelen op basis van best practices
  3. Het aanscherpen van ervaren leemtes in kennis, vaardigheden en tekortkomingen in beschikbare analyse instrumenten of interventie instrumenten
  4. Het doen ontwikkelen en in de arbeidsdeskundige praktijk beproeven van gewenste analyse instrumenten of interventie instrumenten
  5. Het implementeren van nieuwe inzichten en instrumenten middels het aanreiken van training- en opleidingsmodulen

    meer info treft u onderaan deze pagina bij subsidiëring onderzoek.

De werkwijze rond het onderzoek programma
Het AKC roept eens per jaar (onderzoek)instellingen in Nederland op om subsidie aanvragen in te dienen/offertes uit te brengen, in het kader van het onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen (PAH).

Stap 1: De veldkennis agenda
De veldkennis agenda wordt opgebouwd uit kennisvragen/kennisbehoeften zoals die door de cliënten, arbeidsdeskundigen en de werkgevers van de arbeidsdeskundigen worden geformuleerd. Deze kennisvragen komen langs vele wegen tot het AKC kvia de website, mail, NVvA platforms, OT-groepen, bestuur NVvA, UWV, arbeidsdeskundige bureaus, expertmeetings, veldgroepjes, cliëntenorganisaties, werkgevers, individuele personen e.d.
De programmadirecteur verzamelt de kennisvragen en kennisbehoeften en ordent die in een veldkennis agenda.

Stap 2: Longlist
Deze veldkennis agenda vormt het uitgangspunt voor het opstellen van een longlist kennis/onderzoekagenda door het AKC bestuur.

Stap 3: De concept onderzoekagenda
De programmaraad bespreekt de veldkennis agenda en adviseert over een rangorde binnen de genoemde thema's. De concept onderzoeksagenda is een advies voor het bestuur van het AKC.

Stap 4: Vaststellen meer jaren onderzoeksagenda
De onderzoeksagenda wordt vervolgens besproken in het bestuur die al dan niet met wijzigingen de meer jaren onderzoeksagenda vaststelt.

Stap 5: De onderzoeksvragen
De programmaraad bespreekt de door het bestuur vastgestelde meer jaren onderzoeksagenda en selecteert daar jaarlijks onderzoeksvragen uit, als basisthema's voor het onderzoeksprogramma. Voor de uitgekozen onderzoeksthema's krijgen twee of meer personen vanuit de programmaraad de onderzoeksvragen te definiëren.
1. Stel vast welke kennis en vaardigheden op dit onderwerp reeds aanwezig is bij arbeidsdeskundigen?
2. Stel vast welke kennis/onderzoeksresultaten op dit terrein al voor handen is?
3. Stel vast of dat toegankelijk is gemaakt voor de arbeidsdeskundigen?
4. Stel vast wat er ontbreekt aan kennis/onderzoekresultaten?
5. Stel vast wat de meest effectieve eerste vervolg stap is?
• Toegankelijk maken van bestaande kennis en onderzoek
• Literatuuronderzoek
• Veldonderzoek
• Starten van en kortlopend onderzoek?
• Starten van een langer lopend onderzoek?

Stap 6. Breng een advies uit aan de programmaraad over de gewenste vervolgstap.
De programmaraad bespreekt de adviezen over de gewenste vervolgstappen per onderzoekonderwerp en selecteert er de jaarthema's uit. Op basis van de adviezen stelt de programmaraad vast wat de vervolgstap is.
1. Ontsluiting bestaande kennis voor arbeidsdeskundigen via werkwijzer of anderszins
2. Literatuuronderzoek
3. Veldonderzoek
4. Starten van en kortlopend onderzoek?
5. Starten van een langer lopend onderzoek?

Over de in dat jaar aan te besteden thema’s en onderzoeksvragen brengt de programmaraad een advies uit aan het Bestuur van het AKC.

Stap 7: Vaststellen de aan te besteden thema’s en onderzoeksvragen
Het advies over de aan te besteden thema’s en onderzoeksvragen wordt vervolgens besproken in het bestuur die dit al dan niet met wijzigingen vaststelt.

Stap 8: Schrijven aanbestedingsnotities
Twee of meer personen vanuit de programmaraad schrijven de aanbestedingsopdracht uit en adviseren welke onderzoeksinstellingen/onderzoeksinstituten op basis van hun kennis en onderzoekservaring in ieder geval gevraagd kunnen worden om een offerte in te dienen voor het uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast wordt de aanbesteding openbaar gemaakt via de website.

Stap 9: Bestuur stelt aanbestedingsnotities vast

Stap 10: Publiceren aanbesteding
Voor 2015/2016 zal de eerst volgende aanbesteding in oktober/november gepubliceerd worden. U treft op deze pagina de informatie aan over de te verwachten thema´s inclusief een uitgebreide beschrijving van het doel en de gewenste resultaten.
De thema's die gepubliceerd zijn kunt u hieronder inzien:


SUBSIDIERENG ONDERZOEK
Jaarlijks heeft het AKC een onderzoekbudget van ± € 300.000,- tot haar beschikking. Dat betekent dat per onderzoek budgetten beschikbaar zijn van € 50.000 - tot maximaal € 100.000,-.
Het AKC streeft ernaar via kortlopend onderzoek van 6 maanden tot maximaal 12 maanden, snel resultaten terug te kunnen koppelen naar de beroepspraktijk van de arbeidsdeskundigen in de vorm van kennismodules, trainingsmodules en opleidingsmodules.

Een subsidieaanvraag of een offerte kan alleen ingediend worden op verzoek van het AKC in de jaarlijks daarvoor aangewezen periode. Dat maakt het AKC bekend via een brede verspreiding per brief, mail en de nieuwsbrief van de NVvA en het AKC.
Wenst u zich te abonneren op de nieuwsbrief en opgenomen worden in de maillijst van het AKC dan kan dat door uw adres en mailgegevens te sturen naar akc@arbeidsdeskundigen.nl.

Bij het indienen van een verzoek/offerte dient u gebruik te maken van het Offerteformulier AKC onderzoekprogramma PAH. De procedures voor offerte verzoeken, beoordeling offertes, besluitvorming gunning en contracteren (onderzoek)instituut kunt u hier inzien.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bovengenoemde aanbestedingsdocument van uw keuze met daarin de doelstellingen, de vraagstellingen en de gewenste resultaten voor de arbeidsdeskundigen, alsmede de AKC procedures voor offerte verzoeken, beoordeling offertes, besluitvorming gunning en contracteren (onderzoeks)instituut.