NVvA leidraden

Leidraad Verzuim, september 2010
Openbare online publicatie. Eerste arbeidsdeskundige richtlijn Workshops op NVvA/AKC congres gegeven in 2011.

Gebruikers: Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en en opleidingen AD.

Leidraad Jobcoach, november 2012
Aanleiding waren vragen over effectiviteit inzet Jobcoach en de kwaliteit van de aanvragen voor de Jobcoach vergoeding. Samen met UWV en Jobcoach organisaties is daarom een leidraad ontwikkeld, gestoeld op de evidence van Supported Employment. De leidraad is geïmplementeerd binnen UWV Werkbedrijf als basis voor een gedegen onderbouwing van de aanvraag van Jobcoach ondersteuning en scherpere UWV toetsingsrichtlijnen. De Jobcoach organisaties hanteren de leidraad om de kwaliteit van de aanvragen te borgen.

Gebruikers: UWV Werkbedrijf, Jobcoach organisaties, Gemeenten.

Leidraad Werkvoorzieningen, juli 2014
Deze leidraad biedt arbeidsdeskundigen handvatten en een methodisch verantwoord handelingskader voor:

1. Het onderbouwen van het keuzeproces van een werkvoorziening als oplossing voor een disbalans tussen belasting en belastbaarheid;
2. Het opstellen van een advies/aanvraag voor vergoeding van een werkvoorziening of;
3. De toetsing (toe- of afwijzen) van de aanvraag voor een vergoeding van werkvoorzieningen voor een werknemer of werkgever;
4. De toetsing van de inzet van een werkvoorziening in relatie tot een RIV;

Geadviseerd wordt of en hoe de geconstateerde disbalans tussen belasting/belastbaarheid opgelost kan worden met een werkvoorziening. Dit kan aan de orde zijn in het 1e spoor (behoud van werk) en in het 2e spoor bij een re-integratie/plaatsing. Deze leidraad voor alle arbeidsdeskundigen, is opgenomen in het UWV scholingsprogramma rond de Participatiewet.

Gebruikers: Gemeenten, UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten en opleidingen AD.

Leidraad Participatie november 2015
Bij arbeidsparticipatievragen staan de mogelijkheden en competenties – en de beleving daarvan door de cliënt – centraal. De focus ligt op wat mogelijk is: wat kan een cliënt zelf doen en wat moet er (nog) gebeuren om hem in staat te stellen in arbeid te participeren. De uitgangspunten van de leidraad sluiten daar op aan. Er is gebruik gemaakt van ICF, aansluiting gezocht bij klantbeleving, de eigen kracht en het stimuleren van zelf regie.

Gebruikers: UWV SMZ, Gemeenten, UWV Werkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en, opleidingen AD en nascholing AD.

Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen, november 2016
Een interactief hulpmiddel voor beschrijving van de arbeidsbelasting in concrete functies door arbeidsdeskundigen. Specifiek aandacht voor de psychosociale aspecten, hogere beroepsniveaus, uniformiteit qua terminologie en beschrijvingsproces en tips voor het passend maken van de arbeidsbelasting. Toepasbaar in alle situaties waar concrete functie belasting beschreven moet worden om te beoordelen of de arbeidsbelasting passend is of passend te maken is.

Gebruikers: Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en, opleidingen AD en nascholing AD.

Leidraad voor het adviseren over de optimale re-integratiemogelijkheden en re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer en over het adviseren over passende arbeid in spoor 1 en spoor 2, 2018
Arbeidsdeskundig protocol of leidraad over de optimale re-integratiemogelijkheden en re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer en over het adviseren over passende arbeid in spoor 1 en spoor 2

Gebruikers: Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en, opleidingen AD en nascholing AD.